Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".

x

Aktualności

Studniówki bez osób towarzyszących? Co z zaszczepionymi uczniami? Są wytyczne

21.12.2021

Anna Kolet-Iciek redakcja@miastopociech.pl

Studniówki bez osób towarzyszących? Co z zaszczepionymi uczniami? Są wytyczne

Fot. Studniówka w II LO w Krakowie

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji uroczystości studniówkowych. Mimo wprowadzonych niedawno nowych obostrzeń sanitarnych bale będą mogły być organizowane, ale pod pewnymi warunkami.

Pierwsze bale studniówkowe planowane są już na początek stycznia przyszłego roku. Rodzice i dyrektorzy szkół od pewnego czasu zastanawiają się jednak, czy te imprezy w ogóle będą mogły się odbyć z uwagi na nowe obostrzenia covidowe. Rząd zdecydował bowiem, że od 15 grudnia do 31 stycznia 2022 roku mają być zamknięte dyskoteki i inne obiekty z miejscami do tańca, a studniówka to w końcu impreza taneczna.

Opublikowane dziś wytyczne rozwiewają te wątpliwości. Wiadomo już, że mimo obostrzeń bale będą mogły być organizowane, bo - jak zaznacza resort edukacji - “potrzeba organizacji studniówki jest w pełni uzasadniona”.

Dalej autorzy wytycznych przypominają, że studniówki należy organizować w sposób bezpieczny i z zachowaniem reguł sanitarno-higienicznych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej. Nie ma jednak mowy o tym, by w imprezie mogły uczestniczyć wyłącznie zaszczepione osoby lub ozdrowieńcy.

Jeśli bal zostanie zorganizowany w lokalu gastronomicznym wówczas trzeba będzie stosować się do wytycznych dotyczących organizacji wesel, a te mówią o limicie osób, który obecnie wynosi 100. Do limitu nie są wliczane osoby zaszczepione. Problem w tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektorzy szkół nie mogą pytać uczniów o szczepienia, a zatem nie będą wiedzieli ile osób ponad limit będzie mogło bawić się na imprezie. - Uczestnik studniówki, który nie przekazał organizatorowi zaświadczenia o zaszczepieniu lub wyzdrowieniu, jest traktowany jako osoba niezaszczepiona, na którą nałożono limity - zaznacza resort edukacji.

Z przedstawionych wytycznych wynika też, że jeśli impreza odbywa się na terenie szkoły, wówczas żadne limity osób nie obowiązują. Organizator będzie mógł jednak zdecydować, że w balu biorą udział jedynie uczniowie danej szkoły bez osób towarzyszących (to samo dotyczy imprez organizowanych w lokalach).
Studniówka planowana w budynku szkoły będzie musiała zostać odwołana w przypadku przejścia placówki na naukę zdalną bądź hybrydową lub jeśli zajęcia stacjonarne zostaną zawieszone w całym kraju.


Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji uroczystości szkolnych (studniówki)

Po latach wspólnej nauki i przed egzaminem maturalnym studniówka ma charakter
ważnego wydarzenia dla całej społeczności szkolnej, szczególnie dla uczniów
ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Uwzględniając pozytywny wpływ uroczystości szkolnych na jakość relacji rówieśniczych oraz wartość wynikającą z kontynuowania zwyczajów szkolnych, potrzeba jej organizacji jest w pełni uzasadniona.

Warto jednak pamiętać, aby organizować studniówki w sposób bezpieczny i z zachowaniem reguł sanitarno-higienicznych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Studniówka to przedsięwzięcie dobrowolne dla wszystkich uczestników. Jeżeli jest to
wydarzenie szkolne, to za jego bezpieczeństwo odpowiada organizator, czyli dyrektor
szkoły i nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice.

Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy
najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, daje możliwość
zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją
bezpieczeństwa i radości z zabawy.

Należy podkreślić, że Wytyczne w czasie pandemii COVID-19 wynikają
z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a więc dotyczą zachowań prozdrowotnych
i profilaktycznych dzieci, uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników
szkół.

UWAGA! Wytyczne dotyczą studniówek organizowanych przez SZKOŁĘ, w tym
radę rodziców.


Ogólne zasady

1. Organizator powinien na bieżąco aktualizować wiedzę oraz zmieniającą się
sytuację epidemiologiczną na danym terenie.
2. Organizator powinien dostosować zasady organizacji studniówki do
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.),
b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób
zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub
izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru
epidemiologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 351 ze zm.).
3. Organizator ustala/pozyskuje liczbę uczestników.
4. Organizator może zdecydować o organizacji studniówki tylko dla uczniów (bez
osób towarzyszących).
5. W uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji
domowej.
6. Organizator powinien poinformować uczestników, w tym rodziców uczniów
niepełnoletnich, o obowiązujących podczas studniówki zasadach i
ograniczeniach.
7. Organizator powinien uwzględnić obowiązujące od 1 września 2021 r. Wytyczne
MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
8. Rekomenduje się, żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z
jednej klasy.
9. Rekomenduje się zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i
dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła,
uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety,
podłogi, blaty).
10. Należy wietrzyć pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy, co najmniej raz
na godzinę, a sale do tańczenia częściej.
11. Rekomenduje się taką organizację uroczystości, która ograniczy kontakty z
osobami niebędącymi uczestnikami danej studniówki.

Studniówka poza szkołą

Podmioty gastronomiczne

1. Stosują się do aktualnych przepisów prawa – ustanowionych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.3
2. Stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych
oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań
okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Zaleca się także skorzystanie
w odpowiednim zakresie z wytycznych dla pozostałych branż.
3. Śledzą oraz stosują się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na
rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.
4. Informują gości i obsługę, że w studniówce nie mogą brać udziału osoby chore na
COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji,
przejawiające objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
5. Pozyskują informację o liczbie uczestników studniówki.
6. Informują gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad
obowiązujących w miejscu studniówki.
7. Pracownicy podmiotu i obsługa zakrywają usta i nos przy pomocy maseczki.
8. Podmiot organizuje i realizuje usługę gastronomiczną zgodnie z obowiązującymi
zaleceniami służb sanitarnych.
9. Podmiot monitoruje przestrzeganie procedur oraz wytycznych przez pracowników
i uczestników studniówki.
10. Organizator traktuje uczestnika studniówki (ucznia, osobę towarzyszącą,
nauczyciela, rodzica ucznia) – o ile nie otrzymał informacji (zaświadczenia
zaszczepienia lub wyzdrowienia, w tym od rodzica ucznia niepełnoletniego) – jako
niezaszczepionego i uwzględnia go w organizacji studniówki jako osobę, na którą
nałożono limity. Warto, więc przekazać informację o zaszczepieniu organizatorowi
uroczystości.

Inne obiekty

1. Stosują się do aktualnych przepisów prawa – ustanowionych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Stosują zasady określone w części ogólnej niniejszych wytycznych.
3. Śledzą oraz stosują się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na
rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.
4. Organizatorzy zewnętrzni i obsługa powinni zakrywać usta i nos przy pomocy
maseczki.
5. Stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych
oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań
okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Zaleca się także skorzystanie
w odpowiednim zakresie z wytycznych dla pozostałych branż.

Studniówka w budynku szkoły

Za szkolnym charakterem spotkania przemawia fakt, że podczas studniówki
uczniowie uczą się kulturalnego uczestnictwa w uroczystości i spędzania czasu w
formie zabawy. Studniówka to także wydarzenie, na którym uczniowie mogą
zaprezentować swoje zdolności artystyczne w programie kulturalnym opracowanym
wspólnie z wychowawcami. Może to być element działań wychowawczych i
profilaktycznych szkoły.

1. Uroczystości studniówkowe nie mogą odbywać się w przypadku przejścia
nauczania na naukę zdalną/hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na
COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub
przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
2. W uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji
domowej.
3. Stosowane są ogólne Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. na terenie szkoły, w
tym dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni
oraz gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia uczniów i
pracowników.
4. Szkoła dysponuje pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami, którą w
razie potrzeby udostępni organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. Należy poinformować wszystkich uczestników studniówki (uczniów, osoby
towarzyszące, rodziców, pracowników szkoły) o wytycznych dotyczących
przebywania na terenie szkoły oraz dodatkowych wytycznych związanych z
organizacją studniówki.
6. Przy wejściu do budynku należy zamieścić informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Należy
umożliwić wszystkim osobom skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz
regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczestnicy po wejściu do
budynku w pierwszej kolejności umyli ręce wodą z mydłem. Należy zapewnić
płyn dezynfekcyjny w sali jadalnianej i przy toaletach.
7. Należy wietrzyć sale, miejsce do spożywania posiłków oraz części wspólne
(korytarze) co najmniej raz na godzinę, a sale do tańczenia częściej.
8. W przypadku ograniczenia uroczystości do uczniów danej szkoły rekomenduje
się, aby przy stoliku siedziały razem osoby z jednego oddziału/klasy.
9. Rekomenduje się zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i
dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła,
uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety,
podłogi, blaty).

Dodaj komentarz

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter.

Miasto Pociech dla Ukrainy

Baza bezpłatnych atrakcji dla dzieci z Ukrainy

Ukraińscy uczniowie w Polsce

Baza darmowych materiałów dla uczniów z Ukrainy i polskich nauczycieli

Weź udział w sondzie!

Najlepszy prezent dla nauczyciela z okazji zakończenia roku szkolnego to ...

RANKINGI szkół

Ranking mazowieckich szkół podstawowych 2021

RANKINGI szkół

Ranking warszawskich szkół podstawowych 2021

RANKINGI szkół

Ranking małopolskich szkół podstawowych 2021

RANKINGI szkół

Ranking krakowskich szkół podstawowych 2021

RANKINGI szkół

Ranking dolnośląskich szkół podstawowych 2021

RANKINGI szkół

Ranking wrocławskich szkół podstawowych 2021

RANKINGI szkół

Ranking opolskich szkół podstawowych 2021

RANKINGI szkół

Te WARSZAWSKIE szkoły wypadły najlepiej na egzaminie z języka angielskiego

RANKINGI szkół

Te WARSZAWSKIE szkoły najlepiej przygotowały uczniów do egzaminu z MATEMATYKI

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na newsletter.

  • najczęściej
    czytane
  • najczęściej
    komentowane

made in osostudio